logo ClimateCheck

Energieneutraal Bouwen

De energieconsumptie neemt nog steeds sterk toe. De behoefte groeit door steeds meer toepassingen en door het toenemende aantal wereldburgers. Het gevolg is, dat wij steeds meer consumeren, waardoor de voorraad fossiele brandstoffen met grote snelheid afneemt. Dit maakt het noodzakelijk op een inventieve en energieneutrale wijze te bouwen, met gebruikmaking van natuurlijke (passieve) energiebronnen. Ofwel deze passieve energiebronnen, actief toe te passen.

Wat is energieneutraal?

De consensus is dat een woning energieneutraal is, als deze evenveel energie zelf opwekt als verbruikt. ClimateCheck ziet het energieneutraal bouwen en renoveren niet als toekomstmuziek, maar praktiseert dit al volop. Niet alleen omdat dit door veel professionele opdrachtgevers gevraagd en geëist wordt, maar ook omdat wij er van overtuigd zijn, dat dit noodzakelijk is voor ons voortbestaan op onze planeet.

Energieneutraal bouwen, gaat verder dan passief bouwen!

Energieneutraal bouwen begint met het toepassen van een bouwmethode, die de vraag naar energie reduceert, namelijk door de Trias Energetica methode te volgen. Deze 3 stappen strategie maakt het mogelijk om een energiezuinig ontwerp te maken.
Volgens dit principe moet eerst zoveel als mogelijk energie bespaard worden. Daarna moet de resterende energie zoveel mogelijk duurzaam worden verbruikt. En als het gebouw dan nog energie nodig heeft, dan moet deze zo efficiënt en schoon mogelijk worden opgewekt.

De toenemende vraag naar energie, en de afnemende hoeveelheid beschikbare fossiele brandstoffen, zal de prijs van de energie sterk doen stijgen. Met energieneutraal bouwen wordt deze spiraal van stijgende energiekosten doorbroken. De kostprijs als zodanig laat zich niet beheersen, dit ligt bij de Energiemaatschappijen en de Overheid, maar de vraag naar energie laat zich echter zeer goed beheersen, door op inventieve en energiezuinige wijze te bouwen.

In de bestaande voorraad woningen, zijn de grootste besparingen te behalen. Met ClimateCheck lukt dit eenvoudig en overzichtelijk. Generaliserend kan worden gesteld dat 52,2% van de energievraag verbruikt wordt voor verwarming van de woning. 29,5% wordt verbruikt aan het opwarmen van tapwater. 8,6% gaat op aan ventilatieverliezen en 9,7% wordt verbruikt voor elektriciteit. In de winter wordt voor elektra één derde meer verbruikt dan in de zomer. In de zomer wordt 8 keer minder gas verbruikt dan in de winter. Uit deze cijfers komt duidelijk naar voren, dat de omvangrijkste energiebesparingen te vinden zijn, in het verwarmen van de woning en het opwarmen van het tapwater.

Uit berekeningen van uitgevoerde projecten, komt duidelijk naar voren, dat de energievraag met 45 tot 55% kan worden gereduceerd, in de bestaande woningvoorraad. Deze besparing van 45 tot 55% komt puur tot stand door de warmtevraag van de woning te minimaliseren. ClimateCheck kan vooraf voor elk type woning berekenen, wat de energiebesparing is, als resultaat van de mogelijk toe te passen energiebesparende maatregelen in uw woning.

Energiezuinig bouwen reduceert de CO2 uitstoot maximaal !